facebook

Dyrekcja szkoły

Ewa Socha

Ewa Socha

Od 24 lat zarządza szkołami. Jest pomysłodawczynią Szkół Da Vinci. Od września 2009 r. pełni funkcję dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Akademickiego Da Vinci, a od 2012 roku również Liceum Akademickiego.

Szkoły Da Vinci stały się przykładem nowej jakości w oświacie. Kształtują człowieka myślącego, twórczego, podejmującego wyzwania, ceniącego ludzi i współpracę z nimi, otwartego na świat. Budują w uczniach poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i kompetencji. Swoją wiedzą i doświadczeniem od wielu lat dzieli się z przyszłymi dyrektorami, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z Zarządzania Oświatą.

Sukcesy zawodowe Ewy Sochy zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Ministra Edukacji Narodowej – nagrodą I stopnia. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie była też nagradzana przez Prezydenta m. Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ewa Koziorowska

Ewa Koziorowska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, nauczycielka matematyki z wieloletnim doświadczeniem, również w zarządzaniu szkołami. Twórcza, rzetelna i kompetentna. W nauczaniu matematyki wprowadza nowatorskie metody indywidualizacji pracy z uczniami, w myśl maksymy „Trening czyni mistrza”. Jej uczniowie osiągają wysokie kompetencje przedmiotowe. Jest współautorem wielu działań związanych z projektami unijnymi, dotyczących kształcenia nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z Okręgową Komisja Egzaminacyjną. Jako wicedyrektor odpowiada za organizację, tworzenie i przebieg procesów dydaktycznych.

Nauczyciele

Zespół nauczycieli klas 0-3

Kreatywność, praca z pasją, dobra współpraca, dzielenie się swoimi doświadczeniami, systematyczne doskonalenie zawodowe, podążanie za nowoczesnymi trendami w pedagogice – to cechy, które najlepiej charakteryzują zespół nauczycielek nauczania początkowego w Szkole Da Vinci.
Celem pracy tej grupy pedagogów jest stworzenie małym dzieciom w szkole przyjaznego środowiska oraz warunków do poznawania świata w sposób jak najbardziej dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, a więc poprzez działanie i odkrywanie, wielozmysłowo i z zaangażowaniem dziecka w to, co robi. Ten cel osiągamy poprzez aktywne metody pracy, ciekawe zajęcia zintegrowane i interesujące wycieczki, w trakcie festiwali sztuki i nauki organizowanych w szkole i na poznańskich uczelniach, podczas spotkań z ciekawymi ludźmi (w tym rodzicami naszych uczniów) oraz realizując projekty edukacyjne. Szczególna wartość projektów edukacyjnych polega na tym, że bazują one na działaniach praktycznych i inspirują dzieci do bardzo zróżnicowanej aktywności poznawczej. Sprzyjają również rozwijaniu tak ważnej umiejętności, jak współpraca w grupie. Uświadamiają dzieciom, że praca jednostki ma wpływ na sukces całego zespołu. Są też okazją do odkrywania przez dzieci swoich mocnych stron i bazują na pozytywnych wspólnych przeżyciach. Zadowolenie na twarzach naszych uczniów i ich sukcesy edukacyjne są dla nas potwierdzeniem, że metody które stosujemy są skuteczne.

Zespół nauczycieli klas 4-6

Zespół nauczycieli uczących w klasach 4-6 łączy w sobie doświadczenie ze świeżym spojrzeniem na współczesną dydaktykę. Poprzez otwarcie na zmiany zachodzące w edukacji dostosowuje metody i formy nauczania do zmieniających się potrzeb uczniów. Tworzy szkołę przyjazną i otwartą, w której uczeń i nauczyciel są dla siebie partnerami w edukacyjnym dialogu. Dba o to, aby nauka w starszych klasach szkoły podstawowej łączyła poszerzanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów z budzeniem zainteresowania otaczającym światem. Nasz zespół kładzie nacisk na naukę przez doświadczenie, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, a także na aktywne korzystanie z nowych mediów podczas lekcji. Zacieśniona współpraca nauczycieli pokrewnych dyscyplin, realizujących nauczanie blokowe, wpływa na zdynamizowanie procesu nauczania, przy jednoczesnym poszukiwaniu i wykorzystywaniu zależności istniejących między poszczególnymi przedmiotami.

Grono pedagogiczne GA i LA Da Vinci

Nauczyciele w swej pracy kierują się ideą tworzenia optymalnych warunków rozwoju, dostosowując program edukacyjny do potrzeb uczniów. Zasadą obowiązująca w pracy z młodzieżą jest rozpoznanie zdolności uczniów i stworzenie optymalnych warunków ich rozwoju, uświadamianie im znaczenia pasji dla rozwijania własnego potencjału intelektualnego, umacnianie poczucia własnej wartości, umiejętności pracy w zespole i bycia pożytecznym dla innych. W realizacji przedmiotów fakultatywnych i innych form zajęć nauczyciele preferują metodę projektów grupowych i metodę warsztatową (np. CLIL, EDCL, „Autodesk”, „Odkrywcy wiedzy”). Podejmują współpracę z poznańskim środowiskiem akademickim. Ich praca skutecznie wpływa na efekty kształcenia i sukcesy uczniów w różnych dziedzinach wiedzy.

Poznaj nas!

Ktoś mądry powiedział, że „połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Ta sentencja ilustruje istotę naszej pracy. Nauczyciele i pracownicy szkoły – stanowimy jedność w różnorodności. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre indywidualności nauczycielskie naszej szkoły. Tę galerię portretów będziemy systematycznie powiększać.